Tekijä: sari

KEKSI NIMET Kirjaston pikku roboteille ~ Bibbans små robotar – vad ska de heta?

Ehdota roboteille nimet

Alueemme kirjastot pääsevät pian testaamaan pientä robottiparia Dash & Dot:ia. Olemme hankkineet näitä ohjelmointiin tarkoitettuja pikku robotteja 4 settiä, joten näille vesseleille pitäisi keksiä uudet nimet.

Dash ja Dot roboteille kaivataan niniehdotuksia

Dash, eli se isompi robotti, osaa liikkua ja tehdä paljon hauskoja asioita. Dot, pienempi robotti, ei pysty liikkumaan, mutta osaa tehdä paljon muuta. Roboteissa on sisäänrakennettu kaiutin, ohjattavat ledit, jotka vaihtavat väriä, anturit, jotka saavat robotin väistämään esteitä jne. Lisäksi robotit kommunikoivat keskenään. Robotteja ohjataan mukana tulevan iPadin avulla.

Keräämme nimiehdotuksia maaliskuun aikana kyselyllä :

https://link.webropolsurveys.com/S/C5BBA9ABC1D72171

Robottien varaukset ja kyselyt sähköpostilla sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi ja huhtikuussa laitamme robotit kiertoon alueen kirjastoihin.

Vad ska robotarna heta?

Regionens bibliotek får snart chansen att testa robotarna Dash & Dot. Vi har skaffat 4 par robotar för programmeringsbruk. Nu behöver våra robotar få nya namn.

Dash, den större roboten, kan köra omkring och göra en massa roliga saker. Dot, den mindre roboten kan inte röra på sig men den kan göra mycket annat. Robotarna har inbyggda högtalare, styrbara ledljus som ändrar färg, sensorer som kan få roboten att undvika hinder m.m. Dessutom kommunicerar de båda robotarna med varandra. Robotarna styrs med en tillhörande iPad.

Robotarna Dash och Dot behöver nya namn

Namnförslag tas emot under mars via en enkät: https://link.webropolsurveys.com/S/C5BBA9ABC1D72171

Reserverings önskemål samt förfrågningar kan ni sända per e-post till sari. seitamaa-svenns (at) vasa.fi och i april börjar robotarna fara runt till biblioteken.

  • sähköposti/ e-post sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi
  • puh / tel 040 144 7835

LANU-neuvoston jäsen ~ medlem till barn- och ungdomsrådet

Vaasa on AKE-kirjastona pyytänyt alueen suomenkielisiltä kirjastoilta ehdotuksia lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnallisen neuvoston jäseneksi. Ehdokkaita on saatu kaksi: 

Kati Koivisto Lapuan kirjastosta 

Susanne Mikkola Kaustisen kirjastosta 

Valinta tapahtuu arvonnalla 4.3.2020 Vaasassa järjestettävässä koulutuksessa Muutoskuntoinen kirjasto. 

Kaksikieliset kunnat ilmoittavat BU-gruppenin jäsenen suoraan Lena Sågforsille. 

Vaasa AKE-kirjastona nimeää oman jäsenensä lanu-neuvostoon. 

Kuva Ilkka Vuorinen/kirjastot.fi

I egenskap som AKE-bibliotek bad Vasa regionens finskspråkiga bibliotek ge förslag  på representant till det nationella barn- och ungdomsrådet.  Vi fick in två förslag och kandidaterna är: 

Kati Koivisto från Lappo bibliotek 

Susanne Mikkola från Kaustby bibliotek 

Valet sker via lottdragning 4.3.2020 i Vasa under fortbildningsdagen “Muutoskuntoinen kirjasto”.  

De tvåspråkiga kommunerna meddelar vem som blir medlem i BU-gruppen direkt till Lena Sågfors. 

Vasa utser i egenskap som AKE-bibliotek, en egen representant till barn- och ungdomsrådet. 

AKE TOIMINTA 2019 ~ FJOLÅRET MED AKE

Vaasan kaupunginkirjasto pilotoi viime vuonna uusia palvelumuotoja alueellisessa kehittämistehtävässään

Vaasan kaupunginkirjasto on hoitanut alueellista kehittämistehtävää nyt kaksi vuotta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueella. Toisen vuoden aikana vakiinnutettiin toimintatapoja sekä vastattiin alueen kirjastojen koulutustarpeisiin.

Palvelupäällikkö Marja Mikola kertoo, että alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot määrätään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yleisistä kirjastoista ja kehittämistyön rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjastojen henkilöstöä koulutettiin ja uusia palvelumuotoja pilotoitiin

Mikolan mukaan vuonna 2019 kehittämistehtävässä painotettiin kirjastotilojen ja kokoelmien saavutettavuutta. Pilottikirjastoiksi ilmoittautuivat Kristiinankaupunki, Kokkola, Kauhajoki, Vimpeli, Nurmo ja Vaasan kirjastoista Variska ja Vähäkyrö. Åbo Akademin Experience Lab on tutkinut asiakkaiden käyttäytymistä näissä kirjastoissa palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Kirjastotilojen saavutettavuuden kehittämisessä on hyödynnetty Helsingin kaupunginkirjaston ja arkkitehtitoimisto Teemu Hirvilammin asiantuntemusta.  

Interaktiivinen Taikalattia kiersi alueella yhteensä 35:ssa kirjastossa, missä kävijät saivat ratkoa erilaisia tehtäviä tai pelata jalkapalloa Taikalattian lumoissa. Mysteeripelejä alueen kirjastot halusivat kokeilla erilaisissa tapahtumissa. Pelillisyyttä on hyödynnetty myös kirjastojen tapahtumatuotannon ideoinnin ja toteutuksen tueksi suunniteltuina konkreettisina pelikortteina.

Koulutustilaisuuksia järjestettiin alueella suomeksi ja ruotsiksi 23 ja niihin osallistui 485 kirjastoalan ammattilaista.

–Aiheina koulutuksissa oli muun muassa asiakaspalvelu, englannin kieli ja selkokieli. Uutta puhtia kirjastotyöhön haettiin työpajoilla lisätystä todellisuudesta, pelillistämisestä, 3D-tulostuksesta ja koodauksesta. Koulutuksiin pystyi osallistumaan etänä, jolloin pitkät matkat eivät olleet esteenä osallistumiselle, kertoo Mikola.

Työkierto osaamisen päivittämisen välineenä on mahdollista alueellisessa kehittämisessä. Kokoelmatyöhön ja aineiston kellutukseen keskittynyt toiseen kirjastoon tapahtunut työkiertovierailu toteutui viime vuonna.

Kirjasto kehittää toimintaansa myös erilaisissa hankkeissa

Vaasan kaupunginkirjasto on ollut aktiivinen hankerahoituksen hakija kautta vuosien.

–Kolmen vuoden ajalle sijoittuva Metsähallituksen hallinnoima Lystra-hanke on kuluneena vuonna keskittynyt Merenkurkun maailmaperintöalueen näkyvyyden ja tunnettuuden mahdollistamiseen ja tiedon keruuseen. Hankkeessa kirjasto välittää ja esittää hankekumppaneiden tuottamaa monipuolista aineistoa Merenkurkun maailmanperintöalueesta kaupunkilaisten, matkailijoiden ja tieteentekijöiden käyttöön, toteaa Mikola.

Kirjastolla on ollut useita digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin liittyviä hankkeita sekä tapahtumatuotantoon ja kirjailijavieraisiin liittyvää hanketoimintaa. Lukupulssi /Läspulsen –hankkeessa on edistetty lukutaitoa ja lukemisharrastusta. Pääasiallinen rahoittaja näissä hankkeissa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja antaa: palvelupäällikkö Marja Mikola, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, marja.mikola@vaasa.fi, p. (06) 325 3521.

~~~~~~~ ~~~~

Vasa stadsbibliotek pilottestade i fjol nya serviceformer i sin regionala utvecklingsuppgift

Vasa stadsbibliotek har skött den regionala utvecklingsuppgiften i två år nu i regionen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Under det andra året etablerades verksamhetssätten och tillgodosågs bibliotekens utbildningsbehov.

Servicechef Marja Mikola berättar att de bibliotek som sköter om den regionala utvecklingsuppgiften fastställs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om de allmänna biblioteken och utvecklingsarbetet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Bibliotekens personal utbildades och nya serviceformer pilottestades

Enligt Mikola betonades i utvecklingsuppgiften 2019 tillgängligheten till biblioteksutrymmen och samlingar. Som pilotbibliotek anmälde sig bibliotek i Kristinestad, Karleby, Kauhajoki, Vimpeli samt Nurmo och av Vasas bibliotek anmälde sig Variska och Lillkyro. Åbo Akademis Experience Lab har undersökt kundernas beteende i de här biblioteken ur synvinkeln servicetillgänglighet. Vid utvecklandet av biblioteksutrymmenas tillgänglighet har man dragit nytta av Helsingfors stadsbiblioteks och arkitektbyrå Teemu Hirvilammis sakkunskap. 

Den interaktiva mattan Magic Carpet cirkulerade i regionen i sammanlagt 35 bibliotek, där hänförda besökare fick lösa olika uppgifter eller spela fotboll med hjälp av den magiska mattan. Mysteriespel ville biblioteken i regionen pröva på under olika evenemang. Spelifiering planerad som konkreta spelkort har också utnyttjats som stöd för idéproduktion och genomförande av bibliotekens evenemangsproduktion. 

Utbildning ordnades i regionen på svenska och finska 23 gånger, och i den deltog 485 yrkesverksamma inom biblioteksbranschen.

Teman i utbildningarna var bl.a. kundbetjäning, engelska språket och lättläst språk. På workshopparna försökte man få ny kraft till biblioteksarbetet genom utökad verklighet, spelifiering, 3D-utskrivning och kodning. Man kunde delta i utbildningarna på distans, så långa avstånd var inte ett hinder för deltagandet, berättar Mikola.

Arbetsrotation som medel för uppdatering av kunskaper är möjlig inom regional utveckling. Ett arbetsrotationsbesök till ett annat bibliotek som inriktat sig på samlingsarbete och att ha s.k. flytande material gjordes i fjol.

Biblioteket utvecklar också sin verksamhet i olika projekt

Vasa stadsbibliotek har varit aktiv med att söka projektfinansiering under årens lopp.

–Det treåriga Lystra-projektet som administreras av Forststyrelsen har under det gånga året fokuserat på att öka synligheten och välkändheten vad gäller Kvarkens världsarvsområde samt att samla information. I projektet förmedlar och presenterar biblioteket för stadsborna, turister och forskare det mångsidiga material som projektpartnerna producerat om Kvarkens världsarvsområde, säger Mikola.

Biblioteket har haft ett flertal projekt i anslutning till digitala anläggningar och service samt projektverksamhet som ansluter sig till evenemangsproduktion och författarbesök.  I projektet Lukupulssi / Läspulsen har man främjat läskunnighet och läsintresse. I dessa projekt är den huvudsakliga finansiären Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Ytterligare information ger: servicechef Marja Mikola, Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster, marja.mikola@vasa.fi, tfn (06) 325 3521.

Terveisiä ertestä! ~ hälsningar från erte!

Seinäjoen kaupunginkirjasto on alkanut tammikuun alussa hoitaa lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemista edistävien kirjastopalvelujen erityistehtävää, eli lyhennettynä erte. Tähän liittyen toivomme ehdotuksia jäseniksi kahteen erten neuvostoon: Lanu-neuvostoon sekä ruotsinkieliseen lasten- ja nuorten ryhmään (BU-gruppen) sekä vastaamaan alkukartoitusta koskevaan kyselyyn. Nedan finns texten på svenska.

LANU-NEUVOSTO 

Ake-alueemme suomenkielisten kirjastojen toivotaan nimeävän edustajan perustettavan lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnallisen neuvoston jäseneksi. Jäsenen toivotaan tekevän aktiivista lasten ja nuorten lukemisen edistämistyötä käytännössä.  Ilmoittakaa ehdokkaanne sähköpostilla sari.seitamaa-svenns@vaasa.fi 13.2.2020 mennessä. 

BU-GRUPPEN  

Kaksikieliset kunnat muodostavat ruotsinkielisen lasten ja nuorten lukemista edistävän neuvoston, BU-gruppenin. Fredrika-kirjastot, Anders-kirjastot, Eepos-kirjastot ja Vaasa ilmoittavat kukin oman kaksikielisen ehdokkaansa BU- gruppeniin sähköpostilla lena.sagfors@kronoby.fi 6.3.2020 mennessä.   

KYSELY

Toiminnan alkukartoistusta varten löytyy kysely, johon toivotaan vastauksia kuntien kirjastopalveluista vastaavien henkilöiden näkemyksiä lasten ja nuorten lukemaan edistämisestä. Vastauksianne toivotaan 21.2.2020 mennessä. 

Kyselyyn pääset tästä:

Seinäjoen erte: vasemmalta/ från vänster, Mervi Heikkilä, Anna-Maija Koskimies, Pirjo Humalainen ja Lena Sågfors. Kuva Kirjastot.fi

Lue lisää ertestä: Ylen uutisjuttu 24.1.2020 Lasten ja nuorten lukemiseen keskittyvä yksikkö aloitti, mutta kirjastojen tilanne huolettaa: ”Joissain kunnissa työ alkaa olla mahdotonta”.

Rikssomfattande specialuppgift Seinäjoki stadsbibliotek har sedan början av januari hand om specialuppdraget att främja barns och ungas läsande och läskunnighet, förkortad till erte. Med anledning till detta ber vi er om förslag på medlemmar till två erte råd: Barn -och ungdomsrådet samt till BU-gruppen samt besvara enkäten angående verksamhetens kartläggning.

BARN OCH UNGDOMSRÅDET

Vår Ake-region kommer att representeras av en medlem i det riksomfattande rådet. Rådets medlemmar ska helst vara sådana som vid biblioteken rent praktiskt arbetar med att främja barns och ungas läsande och läskunnighet.  Skicka in era förslag per e-post till sari.seitamaa-svenns@vasa.fi senast 13.2.2020.

BU-GRUPPEN  

De tvåspråkiga kommunerna grundar en svenskspråkig grupp, BU-gruppen, som ska jobba med barns och ungas läsfrämjande. Fredrika-biblioteken, Anders-biblioteken, Eepos-biblioteken samt Vasa meddelar var och en sin representant till gruppen per e-post till lena.sagfors@kronoby.fi  senast 6.3.2020.

ENKÄT OM KARTLÄGGNING

För att kunna betjäna biblioteken så bra som möjligt, behöver erte få kommunernas ansvariga för barn- och ungdomsbibliotekstjänster att delge sina visioner för läsfrämjande verksamheter. Svar önskas före 21.2.2020.  Här hittar du enkäten:

Läs mera om erte i artikeln i biblioteken.fi

Digikoulutukset alkoivat ~ Digifortbildningen har startat

AKE-alueemme digikoulutukset kirjastohenkilöstölle alkoivat.

Digihankkeemme koordinaattori Tanja Markkula on suunnitellut kaikille kirjastoille avoimia digikoulutuksia. Lisäksi Tanja antaa yksilöohjausta kirjastoissa.

Vielä ehtii osallistua vaikkapa virtuaaliselle Digikaffelle: https://www.akepampas.fi/koulutus/digikaffit-digikaffe/

 

Bibliotekspersonalens digifortbildning inom vår AKE-region har startat.

Projektkoordinator Tanja Markkula har planerat digifortbildning, som alla bibliotek är välkomna att delta i. Tanja kommer även att ge personlig handledning på biblioteken.

Ännu hinner du delta på virtuell Digikaffe: https://www.akepampas.fi/koulutus/digikaffit-digikaffe/

#AKEdigi

Vinkkejä Kirjastokaistalta ~ Tips från Bibliotekskanalen

vinkit kirjastokaistan koulutuskanavalta – Tips om fortbildningsmaterial på bibliotekskanalen

Kirjastokaistan koulutuskanava / Bibliotekskanalens utbildningskanal

Katso Helsingissä järjestetyn pohjoismaisen ”På barnens villkor?” -kirjastokonferenssin haastattelut. Niissä kuulemme, miten lapset otetaan huomioon ja heidän ääntään kuunnellaan Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Videoissa on suomen- ja ruotsinkieliset tekstitykset ja extrana yhdessä myös norjankieliset! https://www.kirjastokaista.fi/sv/barns-delaktighet . Tekstityksen kielen voi valita cc-painikkeesta .

Bibliotekskanalen var på plats under den nordiska bibliotekskonferensen ”På barnens villkor?” och passade på att intervjua några av presentatörerna. Intervjuerna kan ses här: https://www.kirjastokaista.fi/sv/barns-delaktighet

Aluehallintoviraston järjestämän ”Kirjastojen lakipäivä IV – Tekijänoikeuksista, sopimuksista ja korvauksista” -koulutuspäivän 29.11. Tärkeä ja hyödyllinen kokonaisuus aiheesta, josta on harvoin luentoja tarjolla. Koulutuspäivän kaikki esitykset: https://www.kirjastokaista.fi/tag/kirjastojen-lakipaiva-4

Tietoa Kirjastokaistan tulevista lähetyksistä sekä linkit jo lähettyjen koulutuspäivien ja seminaarien videoihin löytyvät aina Live-sivulta: https://www.kirjastokaista.fi/live

Muista Kirjastokaistan suorat lähetykset ja osallistu etänä –


Kom ihåg Bibliotekskanalens direkta sändningar och delta live!

Här hittar du information om Bibliotekskanalens kommande program samt länkarna till inspelade direktsändningar: https://www.kirjastokaista.fi/sv/live/

Palvelujen muotoilua kirjastossa ~ Service design för bibliotek

Palvelumuotoilun koulutuspäivä seinäjoella 2.12.2019 oli antoisa

Aamupäivän aikana Sami Heikkinen opasti meitä näkemään kirjastossa tapahtuvat prosessit asiakkaan näkökulmasta. Miten asiakas kokee kirjaston käytön, onko esimerkiksi ohjeistus riittävän selkeä, kun hän hakee, vaikka varauksen omatoimi aikana? Saimme vinkkejä kirjaston palvelupolkujen pohtimiseen ja niiden jatkotyöstämiseen Canvanizer-muistilappupalvelun avulla https://canvanizer.com/.

Service design -fortbildningsdagen i Seinäjoki 2.12.2019 var givande

På förmiddagen fick vi under Sami Heikkinens ledning fundera på bibliotekets processer ur kundens synvinkel. Hur kundorienterade är t ex våra anvisningar för bibliotekskunder som hämtar reserverat material under en  meröppen tidpunkt?

Vi blev även tipsade om programmet Canvanizer, en sorts fästis eller klisterlapps service på nätet:  https://canvanizer.com/. Den kunde vara till hjälp då biblioteket jobbar med sina servicestigar.

… ja tilamuutoksista ~ samt omstrukturering av biblioteksutrymmen

Iltapäivällä pohdimme Saara Ihamäen johdolla, miten tilasuunnittelu vaikuttaa kirjaston ilmeeseen ja mitä keinoja voi käyttää, kun asiakas on kirjastopalvelun keskiössä. Monen ennen ja jälkeen tilamuutoskuvan kautta näimme mitä pienilläkin muutoksilla voi saada aikaan kirjastotilassa.

Under eftermiddagen var Saara Ihamäki i tur och hon berättade hur utrymmesplaneringen kan påverka bibliotekets utseende och på vilka sätt biblioteken kan jobba för en kundcentrerad biblioteksservice. Saara visade foton, som var tagna före och efter omstruktureringar i biblioteksutrymmen, och dessa exempel visade vilken stor skillnad det blev i bibliotekssalen även med mindre ändringar.

Ryhmätyönä suunnittelimme vielä omaa kirjastoyritystä ja sen konseptia / uppgiften för grupparbetet var att planera ett eget biblioteksföretag och dess koncept:

-olisiko Ideasto tai seniori/kirjastokahvila seuraava menestysbrändi?

-flera goda företagsidéer kläcktes:

Linkki koulutuspäivän videotallenteeseen laitetaan tähän kun kooste valmistuu .

Länken till fortbildningsdagens videoinspelning sätts hit då editeringen blir färdig

Taikalattia suosittu kirjastoissa ~ Magic Carpet är pop på bibborna

Tänä vuonna Taikalattia on kiertänyt ahkerasti Ake-alueellamme ja reilussa 30 kirjastossa on koettu monta riemun hetkeä interaktiivisen lattian parissa. Laite on vieraillut viikon ajan per kirjasto ja monessakin paikkaa on turvauduttu varauslistoihin, jotta kaikki kävijät pääsisivät kokeilemaan laitetta. Moni laitetta testannut kirjasto onkin toivonut sitä uusinta visiitille.

laitteen käyttäjiltä toivotaan palautetta

Laitteen toimittajalta tuli pyyntö Taikalattiaa testanneille kirjastoille palautteen antamisesta; mitä käyttökokemuksia teillä kirjastoissa on laitteesta?

Palaute auttaa laitetoimittajaa toiminnan kehittämisessä ja mikäli annatte luvan, kommenttinne julkaistaan.

Tässä linkki laitetoimittajan kyselyyn:

https://nps.trustmary.com/Taikalattia.fi/DpxZYEo0I?lang=fi

Kiitos vastauksestasi!

Taikalattialla voi myös soittaa. Du kan spela piano med Magic Carpet
Taikalattialla voi myös soittaa /
Du kan spela piano med Magic Carpet
Taikalattia kiertää kirjastoissa myös ensi vuonna

Vielä sen verran voimme paljastaa, että ensi vuoden tammikuusta alkaen Taikalattia kiertää vielä alueemme loput parikymmentä paikkakuntaa ja sitten laite lähtee uusintakierrokselle. Ne kirjastot jotka, eivät siis vielä ole päässeet tutustumaan laitteeseen, saavat viestiä Taikalattian varausasioiden tiimoilta vuoden vaihteen jälkeen.

Instagramissa #taikalattia löytyy videopätkiä, joissa näkyy kun laitetta testataan.

Magic Carpet är mycket populär

I år har Magic Carpet flitigt turnerat runt omkring i vår Ake-region och i över 30 bibliotek har glädjestunder upplevts på det interaktiva golvet. Apparaten har testats under en veckas tid per bibliotek och på flera ställen tog man ibruk bokningslistor så att alla villiga besökare fick möjlighet att testa den magiska mattan. Mången bibba har redan önskat sej apparaten på en ny visit.

Respons önskas

Utrustningens leverantör önskar få respons av biblioteken som hunnit testa Magic Carpet;  berätta om era användarupplevelser av utrustningen i biblioteksmiljö.

Responsen hjälper leverantören att utveckla sin verksamhet och om ni tillåter, så publiceras er kommentar.

Här är länken till leverantörens enkät:

https://nps.trustmary.com/Taikalattia.fi/DpxZYEo0I?lang=fi

Tack för svaren!

Det går att spela fotboll med Magic Carpet / Taikalattialla voi pelata futista
Magic carpet fortsätter turnera runt även Nästa år

Så mycket kan vi avslöja, att från januari fortsätter Magic Carpet att turnera runt i regionens bibliotek och först i turen är de orter, som inte ännu fått testa apparaten. Efter dessa ca 20 bibbor är det dags för en ny omgång.

Ni bibliotek, som alltså ännu inte bekantat er med Magic Carpet, kommer att kontaktas efter årsskiftet  i reserveringsärenden.

På instagram med #taikalattia, hittas videosnuttar där apparaten testas.

Kysely digitaidoista ~ enkät om digikunskaper

Hei kirjastolainen

Digi on täällä, ja se on tullut jäädäkseen. Myös kirjastoihin. Ehkä meidän pitäisi vain tulla tutuiksi sen kanssa?

Osallistuthan pieneen, noin 5 minuuttia kallista aikaasi vievään kyselyyn, ja kerrothan missä juuri sinä olet hyvä ja missä kaipaat vielä hieman apua. Sinunkin vastauksiasi käytetään pohjana, kun suunnittelemme ensi vuoden koulutuksia digitaitojen ympärille. Toivottavasti vinkkaat kyselystä myös työtoverillesi, jotta hänkin voi vastata kyselyyn.

Miksi tämä kysely, ja miksi tarvitaan digikoulutusta? OKM on myöntänyt ensi vuodelle rahaa kirjastojen henkilökunnan digitaitojen vahvistamiseen koko Suomeen, myös AKEpampas-alueellemme. Se on suora viesti siitä, että meidän oletetaan antavan asiakkaillemme digitukea myös tulevaisuudessa, kuten olemme tehneet jo tähänkin saakka. Olemme tärkeitä asiakkaillemme, myös digituen antajina. Lisäksi tarvitsemme päivittäin jo omassa työssämmekin monenlaisia digitaitoja. Siksi tarvitsemme vahvistusta digitaitoihimme. Tämän kyselyn taas teemme sen vuoksi, että osaisimme vastata juuri sinun tarpeisiisi – haluamme, että ensi vuoden koulutuksista on sinulle todellista hyötyä. Olet sitten vasta-alkaja tai digitaidoissa jo pidemmälle ehtinyt.

Vastaathan siis kyselyyn 24.11.2019 mennessä: https://bit.ly/32mS6ox

Kiitos!

Vastaa kyselyyn koskien digitaitoja ~
Svara på enkäten om digikunskaper

Hej du, som jobbar i ett bibliotek

Digin är här, och den har kommit för att stanna. Även i bibliotek. Så vad tycker du, borde vi bara kunna komma överens med den?

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät, det tar ca. 5 minuter. Där kan du berätta, vad du är bra på, och på vilka områden skulle du behöva lite hjälp ännu. Också dina svar kommer att användas, då vi planerar fortbildningar kring de här digikunskaper för nästa år. Vi hoppas på, att du kan tipsa också arbetskompisen din om kartläggningen, så att också hen kan svara på den.

Så, varför denna enkät, och varför behöver vi fortbildning om digikunskaperna? UKM har beviljat pengar för bibliotekspersonalens digifortbildningarna för hela Finland, också för vårt ÅKEpampas-området.  Detta visar ju tydligt, att staten väntar att vi skall ge digistöd åt våra kunder också i framtiden. Vi är ju viktiga för våra kunder, också som en aktör som kan ge dom digistöd. Vi behöver digikunskaper även i vårt dagliga arbetsliv. Det är därför vi skall förstärka vår kunnande kring digikunskaper. Men varför denna enkät? Därför, ett vi vill svara på just dina behov – vi vill, att du faktiskt har nytta av det du får av nästa års digifortbildningarna. Ingen skillnad om du är en nybörjare, eller då hunnit lite längre fram i digikunskaper.

Så, svara gärna på enkäten senast den 24.11.2019: https://bit.ly/2WUn5ah

Tack!

Rytmirekassa kaikki osaa

Rytmirekka tarjoaa uuden musavaihteen

Rytmirekan toiminta lähti käyntiin viime vuonna osana Hyvinkään Rocktehdasta ja rekka aloitti kiertämisen Hyvinkään kouluissa mutta nyt vuoden 2019 aikana toiminta on laajentunut muuhun Suomeen. Rekka vierailee koulujen lisäksi mm. päiväkodeissa, asumispalveluyksiköissä ja vanhustentaloilla. Reilun vuoden aikana kävijöitä on ollut yli 7000.

Rytmirekka on siis liikkuva musiikkiluokka

Rytmirekan nykyteknisiä musalaitteita.
Kuva Erika Svenns

Rytmirekka kurvaa paikalle ja tarjoaa musisoinnin iloa, joko yksin tai yhdessä kaverin kanssa.

Rytmirekka kommer kurvande och bjuder in i musikens värld. Verksamheten lämpar sig för alla åldrar, ingen tidigare erfarenhet av att spela musik behövs.

I Rytmirekka finns arbetsstationer där man kan musicera med hjälp av digital teknik, ensam eller jamma i grupp.

Musisoinnin riemua Rytmirekassa

Musikglädje

Alla är välkomna in i Rytmirekka!

Sami ja Hanna-Mari Kujala ohjaavat musisoimaan Rytmirekan liikkuvassa musiikkiluokassa
Kuva Erika Svenns

Kaksi musiikin- ja kasvatusalan ammattilaista opastaa musiikin tekemiseen ja tuottamiseen, nykyteknologian keinoin.

Mukaan saavat tulla kaikki!

Rytmirekka vieraili Vaasan pääkirjaston 1010 -digitapahtumassa

Lue lisää / läs mera: www.rytmirekka.com