Hur man kan utveckla sin kompetens genom AKE:s olika verksamhetsformer

Vi gjorde en regional undersökning i sommar om behovet av yrkesmässig utveckling. Vi har funderat i AKEpampas på hur vi ska svara på behoven.

Två teman framkom i arbetet med barn och unga. Den första krävde ytterligare expertis för olika temadagar. Nästa år utvecklar vi en materialbank för vår webbplats, där bl.a. grupperna för barn och unga kan börja samla in evenemangspaket från evenemang som redan har ordnats på biblioteken i vårt område. Med hjälp av evenemangspaketen får biblioteken färdiga verktyg för att ordna motsvarande evenemang i sin egen enhet, vilket gör det enkelt att reproducera en bra idé i olika bibliotek. För det andra önskades ett verktyg för att möta unga i utmanande situationer. År 2024 fokuserar AKEpampas på unga, och ett annat av årets huvudteman är utmanande situationer. Vi organiserar en djupgående utbildningsserie som fokuserar på olika utmanande situationer och hur man kan hantera dem.

Inom bibliotekstjänster för vuxna önskades ytterligare handledning om ordnandet av läsecirklar. För att underlätta läsecirklarna har vi anlitat bl.a. boktipsaren Marika Helovuo för att tipsa om nya vuxenböcker som kan användas i läsgrupper.

Ytterligare stöd för seniorarbete begärdes för samarbete med vårdinrättning samt för att ordna handledning. Under det kommande året kan seniorgrupperna fundera på om material kunde skapas från dessa för vår framtida materialbank.

I samband med digitaliseringen behövdes utbildning om bibliotekens tillgänglighet. Det önskades handledning om behoven och tillgängligheten som de föränderliga bibliotekslokalerna skapar.

Liboppi erbjuder utbildning i dessa ämnen: Yleisten kirjastojen saavutettavuus, Verkkopalveluilla saavutettava kirjasto och Service design.

För att utveckla musiktjänster önskades mest orientering om fysiskt musikmaterial (val, raderingar etc.). AKE PIKE i Tammerfors ordnar utbildningar som är öppna för alla gällande musikval. Du hittar utbildningarna i fortbildningskalendern på biblioteken.fi och du kan anmäla dig till dem direkt. Det fanns också önskemål om utveckling inom musikundervisningen, och AKE:s musikgrupp kunde under det kommande året samla material för detta till materialbanken.

För bibliotekets samlingsarbete efterfrågades orientering om e-material. Om du är intresserad av att utveckla nationella e-bibliotekets tjänster kan du delta i arbetsgruppen. Medlemmar från hela Finland är välkomna att delta, både från små och stora orter. e-biblioteket är en gemensam tjänst för alla kommuner som är involverade i e-biblioteket. Avsikten är att kommunerna också ska ansvara för bibliotekspersonalens uppgifter när det gäller e-biblioteket. För detta ändamål kommer tio arbetsgrupper att skapas för e-biblioteket. Du kan anmäla dig även om du ännu inte är säker på om din kommun ansluter sig till det gemensamma e-biblioteket. Arbetsgrupperna kommer att inleda sitt arbete före årets slut. Om kommunen inte ansluter sig till e-biblioteket ersätts medlemmen av en annan medlem från en kommun som ansluter sig till det gemensamma e-biblioteket. Arbetsgrupperna erbjuder verktyg för att nätverka och bygga upp den egna kompetensen. Med hjälp av arbetsgrupperna är det möjligt att påverka hur det gemensamma e-biblioteket kommer att se ut och i vilken riktning det kommer att utvecklas i framtiden. Arbetsgruppernas uppgifter är tidsbundna och medlemmarna väljs för två år i taget.

Mer information och anmälan

När det gäller ordnandet av evenemang på biblioteken var de mest efterfrågade råden  om reklam, synlighet och ordnandet av själva evenemangen. Liboppi har en kurs: Tapahtumatuotanto kirjastossa, där du kan lära dig grunderna i att arrangera evenemang. I vår podcast Pinnalla/Flytande diskuterar vi om evenemangsproduktion i januari avsnittet, där vi tipsar om reklam och synlighet.

Dessutom efterfrågades tips om det svenskspråkiga materialet, utveckling av förmågor i bemötande av specialgrupper, mediefostran och fördjupad utbildning i digitala färdigheter. Efter enkäten ordnade vi på hösten tips på finska, där vi tog upp det svenskspråkiga materialet samt fördjupade studier i teckenspråkets grunder om bemötandet av hörselskadade kunder. Vi kom fram till att vi inte skulle ordna utbildningar baserade på olika databehandlingsprogram, eftersom det går att ta del av dem på kommunal nivå.