Hur går det med pilotprojektet i service design?

Den första etappen av AKEpampas pilotprojektet i service design är nu avklarad och alla deltagande bibliotek har fått en start på sina utvecklingsprojekt. I projektet deltar åtta bibliotek från hela AKEpampas-området: Brändö bibliotek, Kronoby kommunbibliotek, Lappajärven kunnankirjasto, Lestijärven kunnankirjasto, Lillkyro bibliotek, Nurmon kirjasto, Pedersöre kommunbibliotek och Vetelin kunnankirjasto.


Live-illustrerad sammanfattning om vad Service design är. Viktiga saker som lyfts fram är t.ex. att det är ett tankesätt var man sätter kunden först. Man gör snabba experiment och kan använda personas och beröringspunkter då man tar reda på kundernas behov. Mindre prat, gör mera istället!
Sketch note från teori: Linda Saukko-Rautas sammanfattning av vad service design är.

Projektet inleddes i slutet av september 2021 med två fortbildningsdagar i service design, en på finska och en på svenska, öppna för alla intresserade bibliotek på området. Inbjudna föreläsare var biblioteksexperten Päivi Jokitalo från Kirtekst, utvecklingschef Miia Lammi från Designcentrum Muova, lektor Elina Vartama från Yrkeshögskolan Novia och biträdande professor Tuomas Harviainen från Tammerfors universitet. Under fortbildningsdagarnas föreläsningar fick deltagarna lära sig grunderna i service design, hur det kan tillämpas inom biblioteksbranschen och hur det har använts på olika bibliotek i Finland och runtom i världen. Dagen avslutades med en workshop där deltagarna i små grupper fick diskutera dagens insikter och hurdana potentiella utvecklingsprojekt som finns vid deras egna bibliotek, samt hur service design skulle kunna användas för dessa. De bibliotek som inspirerats till att göra förändringar kunde sedan anmäla sig till projektet.

De första två gemensamma workshoparna för biblioteken som deltar i projektet hölls i mitten av november, en på svenska och en på finska. Deltagarna fick då under ledning av Tuomas Harviainen en repetition av vad service design innebär och fick sedan i smågrupper börja diskutera och bolla idéer kring det egna utvecklingsprojektet. I de gemensamma workshoparna deltog illustratör Linda Saukko-Rauta, som dokumenterade workshoparnas diskussioner i form av trevliga liveillustrationer.

Saker som lyftes fram i svenskspråkig workshop: att bibliotek är för alla, skolsamarbete och samarbetsmodellen där man respekterar båda partier, årsklockan, dialogen är viktigt, och att kundstigen hjälper kunder att klara sitt biblioteksbesök också på meröppet-tid.
Sketch note från workshop-diskussion: Linda Saukko-Rautas sammanfattning av den svenskspråkiga gemensamma worskhopens diskussioner.

I december 2021 inleddes de biblioteksvisa workshoparna där biblioteken fick fördjupa sig i sitt eget utvecklingsprojekt tillsammans med vår samarbetspartner, som för hösten 2021 var Tuomas Harviainen. Workshoparna fortsatte sedan i januari och början av februari tillsammans med Muotohiomo, vår samarbetspartner för år 2022. Den här veckan ordnas också bibliotekens andra gemensamma workshop (en på finska och en på svenska), där fokus ligger på att lära sig hur man tar med kunder och andra intressentgrupper i processen. Biblioteken får under workshopen också dela med sig av sin process åt de andra deltagande biblioteken och höra vad de har på gång för tillfället.

Redan under de allra första fortbildningsdagarna blev det tydligt att många bibliotek brottas med liknande utmaningar och funderar på liknande frågor. Hit hör bland annat hur man planerar och marknadsför ett meröppet bibliotek på bästa sätt, hur viktigt det är med tydlig skyltning och hur man når olika användargrupper som använder biblioteket väldigt sällan, eller inte alls. Under workshoparna blev det ännu tydligare att många problem och frågor är gemensamma för biblioteken, och att man kan ha nytta av varandras erfarenheter.

De teman biblioteken fokuserar på under projektet gång spänner över ett brett område och de lösningar och metoder som utformas under projektet kommer förhoppningsvis också att komma till nytta vid andra bibliotek. Flera av biblioteken som deltar i projektet har redan, eller kommer att införa, meröppet, och fokuserar på frågor kring detta under projektet. Bland annat vad man behöver tänka på, vilka spelreglerna ska vara och hur man planerar det meröppna biblioteket så att det blir så bra som möjligt för kunderna. Några av biblioteken finns i samma byggnad som en skola eller förskola, och vissa har till och med gemensamma utrymmen, för vilka de vill skapa en samarbetsmodell. Andra bibliotek jobbar bland annat med specifika utrymmen, med olika mindre delar av servicen och med marknadsföring. Under workshoparna diskuterades också många andra saker, som exempelvis hur man ska locka ungdomar till biblioteket, hur man ställer ut och organiserar material, samt skyltning och tillgänglighet.

I Kronoby funderade man olika kundgruppens behov, till exempel barnfamiljernas, vuxnas och seniorernas. Till det använde man post-it lappar lite överallt i biblioteket.
Kronobys första biblioteksvisa workshop diskuterades bland annat olika användargruppers servicestigar i biblioteket.

Alla bibliotek har nu haft sin första biblioteksvisa workshop och kommit igång med det egna utvecklingsprojektet. De har framför sig fler workshopar under året och med hjälp av de verktyg och tips de fått med sig från workshoparna jobbar de vidare på egen hand mellan träffarna. Det har redan kommit en rad med bra idéer och åtminstone vi i AKEpampas ser med spänning fram emot att se vilka andra idéer och lösningar som växer fram under projektets gång!

-Mikaela Lövdahl-

Introduktion till service design to 30.9 kl. 9-15

Välkommen med på en intressant fortbildningsdag i service design torsdagen den 30.9 kl. 9-15!

Då kan service design vara något för dig.Piirroskuva pojasta joka lukee punaista kirjaa. Ympärillä on sydämiä, nuotteja, tähtiä ja muita kuvioita. Kuvan tunnelma on iloinen ja innostunut, ihmettelevä. Kuva on palvelumuotoilun pilottiprojektin niin sanottu logo.

Kom med och lär dig vad service design innebär och  ! Under fortbildningsdagen får vi genom tre olika föreläsningar och en workshop lära oss grunderna i service design och hur det kan utnyttjas i biblioteksbranschen, samt får exempel på hur det redan har använts inom olika biblioteksprojekt. Vi får även tänka   boxen när vi under workshopen tar ett mer praktiskt angreppssätt på service design. Dagen leds av Päivi Jokitalo, som också drar workshopen och håller en av föreläsningarna. De andra föreläsningarna hålls av Tuomas Harviainen från Tammerfors universitet och Elina Vartama från Yrkeshögskolan Novia.

Fortbildningsdagen riktar sig till bibliotekspersonal i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten och är öppen för alla som är intresserade av att lära sig mer om service design har att erbjuda. Dagen hålls på distans via Zoom och är gratis för deltagarna.

Dagen fungerar samtidigt som inledning på vårt pilotprojekt i service design, vilket startar i höst. Om ni vid ditt bibliotek är preliminärt intresserade av att delta i projektet, rekommenderar vi varmt att någon ur personalen deltar i fortbildningsdagen så att ni får en förståelse av service design som metod. Deltagande i dagen förbinder er inte till projektet på något sätt och ni får även mer än gärna delta i fortbildningsdagen trots att ni inte har för avsikt att delta i projektet.

Dagens program:

9-9:15               Info om dagen och projektet – ta en kaffe medan ni lyssnar på info om fortbildningsdagen och service design-projektet

9:15-10:15       Service design i ett nötskal – Elina Vartama

10:15-11:15     Förbättringar för kundernas och personalens behov: exempel på service design från bibliotekens utvecklingsprojekt – Päivi Jokitalo

11:15-12          Lunchpaus

12-13                Att förverkliga design med hjälp av biblioteksbranschens styrkor – Tuomas Harviainen

13-13:10          Kaffepaus

13:10-15          Workshop ledd av Päivi Jokitalo

Anmäl er till fortbildningsdagen senast den 21.9.2021: https://link.webropolsurveys.com/S/1EEE09D2C64C9CF1

Länken till Zoom skickas ut till alla anmälda senast 24.9.

Mer information om pilotprojektet i service design hittas på vår webbplats, här: Till bloggen

Om ni har frågor, kontakta antingen Mikaela (mikaela.lovdahl@vaasa.fi) eller Tanja (tanja.markkula@vaasa.fi). Vi svarar gärna på era frågor!

Introduktion till service design_reklam

Välkomna med!

Bättre service med hjälp av service design: pilotprojekt i service design börjar – skulle det passa åt just er?

Piirroskuva pojasta joka lukee punaista kirjaa. Ympärillä on sydämiä, nuotteja, tähtiä ja muita kuvioita. Kuvan tunnelma on iloinen ja innostunut, ihmettelevä. Kuva on palvelumuotoilun pilottiprojektin niin sanottu logo. En ritad bild av en pojke, som läser en röd bok. Runtom honom finns hjärtar, stjärnor och noter med mera. Stämningen i bilden är glad och entusiastisk, och lite undrande. Detta bild är "logon" för servicedesignprojektet.

Om vi skulle börja från service design; vad är det egentligen? Service design är en metod som lägger kunden i fokus och utgår från dennes behov och upplevelse. Med hjälp av metoden kan man utveckla servicen till att bli så användarvänlig och relevant för kunden som möjligt. En typisk arbetsprocess inom service design börjar med en problemformulering, därefter insamling och kartläggning av information från kunder, analys av informationen, brainstorming av idéer och lösningar, testning och utvärdering av en eller flera lösningar i praktiken, och slutligen förverkligande av lösningen eller idéen. Med service design kan man förbättra en befintlig tjänst eller skapa en helt ny. Man kan också skräddarsy tjänster för specifika målgrupper, t.ex. ungdomar eller bibliotekets icke-användare.

Möjligheterna för vad som kan göras med hjälp av service design är alltså många. Men passar detta pilotprojekt i service design just ert bibliotek? Vi söker flera bibliotek till pilotprojektet. Speciellt önskar vi få med mindre bibliotek, men alla bibliotek som är intresserade ska absolut ta kontakt med oss. Meningen är att med hjälp av service design utveckla eller förbättra en liten del av verksamheten – för allt kan man inte göra på en gång. Under pilotprojektet lär ni er använda sådana verktyg som ni även i framtiden kan använda för att utveckla er verksamhet. Vad ni gör och hur ni börjar projektet i just ert bibliotek får ni hjälp med av vår samarbetspartner – ett proffs inom service design. Hen, samt Mikaela och Tanja och alla andra bibliotek som är med i projektet, stöder er under processen.

Hur mycket resurser kräver projektet? Hur mycket tid och arbete deltagandet i projektet kräver är i det här skedet svårt att säga eftersom det är beroende av vad ni vill fokusera på. Under projektet förutsätts ändå att ni testar en eller flera olika lösningar i praktiken. På det sättet strävar vi efter att undvika situationer där gjorda planer inte blir mer än bara planer. För att ni ska ha nytta av projektet behöver planerna också omsättas i praktiken. Eftersom fokus är på mindre bibliotek är vi dock medvetna om att resurserna är begränsade och detta tas i beaktande.

Meningen med pilotprojektet är också att resultatet ska kunna utnyttjas även i andra bibliotek. Därför är det viktigt att dokumentera det som görs. Det är många bibliotek som kämpar med samma saker. En lösning som något annat bibliotek har kommit fram till kan öppna ögonen för nya möjligheter, men också ge raka svar på problem man har. Det är onödigt att alla uppfinner hjulet på nytt, så låt oss hjälpa varandra.

Projektet börjar officiellt med två innehållsmässigt likartade fortbildningsdagar (en på finska och en på svenska), och fortsätter åtminstone till slutet av året 2022. Största delen av arbetet görs under 2022, men vi börjar i mindre skala redan 2021. Vi startar med fortbildningsdagen Introduktion till service design den 30.9 kl. 9-15 (på finska 27.9 kl. 9-15). Under fortbildningsdagen får ni en klar uppfattning om vad service design är och vilka möjligheter det ger i biblioteksvärlden – vad skulle det kunna erbjuda åt er. Ni får också en överblick över verktyg som används inom service design redan under denna fortbildning. Efter det kan ni i lugn och ro bestämma ifall ni vill vara med i själva projektet. Det lönar sig att delta i fortbildningen, oberoende om ni redan har funderat på att delta i pilotprojektet eller inte (ifall ni funderar på saken, rekommenderar vi absolut att ni deltar – denna fortbildning ger er den information som behövs för att göra det slutgiltiga beslutet och påbörja processen). Mera om fortbildningen kan du läsa här: https://www.akepampas.fi/event/introduktion-till-service-design Och här kan du anmäla dig till fortbildningen: https://link.webropolsurveys.com/S/1EEE09D2C64C9CF1 senast 21.9. Denna fortbildning är endast för AKEpampas-områdets bibliotek.

Väckte detta frågor om pilotprojektet eller fortbildningen? Ta i så fall kontakt med Mikaela (mikaela.lovdahl@vaasa.fi) eller Tanja (tanja.markkula@vaasa.fi).  Vi svarar gärna på era frågor!