Strateginen viestintä kirjastoissa – mitä jäi mieleen viestintäpäivästä 5.10.?

Otsikkokuva_kannettava tietokone raollaan

Lokakuun 4. päivän ilta jäi monen sosiaalista mediaa työkseen ja vapaa-ajallaan käyttävien mieleen kaikuna menneisyydestä – hetkenä, jolloin Facebook, Instagram ja Whatsapp olivat tavoittamattomissa. Käyttökatko toi jotakin käsinkosketeltavaa esiin siitä, kuinka tietoa nykyisin välitetään. Äkilliset muutokset kirjastoa ympäröivässä toimintaympäristössä – esimerkiksi käytettävissä olevissa viestintäkanavissa – vaativat myös viestinnältä suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja yhteyttä sekä toiminnan merkityksiin että toimintaan yhteydessä oleviin ihmisiin. Käyttökatko tuli myös kuin kutsusta konkretisoimaan koulutuspäivämme pohdintoja siitä, kuinka viestinnän sisällöt, tekijät ja roolit erilaisissa yhteyksissä ovat muuttuneet.

Miten strateginen viestintä tukee tulevaisuudessakin menestyvää kirjastoa?

Kirjastojen strategisen viestinnän ja yhteiskunnallisen roolin ymmärtämiseksi on tärkeää tiedostaa kirjastojen yhteys ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmassa tapahtuviin muutoksiin. Taru Tujunen viestintätoimisto Ellun kanoista avasi tätä yhteyttä puheenvuorossaan monen yhtäaikaisen muutoksen aikaansaamina rytmihäiriöinä, jotka johtuvat epätahtisuudesta nopean muutoksen ja organisaation uudistumiskyvyn välillä. Maailmaa on kohdannut ensin teknologinen murros tiedonvälityksessä ja sitten ekologiset haasteet. Lohduttavaa tässä rytmihäiriörinnastuksessa onkin, että tarkoittamattomaan lopputulokseen välillä johtava toiminta kertookin hyvien tai huonojen valintojen sijaan vaikeudesta muuttaa totuttua toimintaa muutoksissa.

Rytmihäiriöt-esitysdia murroksista ja megatrendeistä 2010- ja 2020-luvuilla

Politiikka puoluepolitiikkaa laajempana, demokraattisena yhteiskunnallisena instituutiona on muuttunut. Tämä muutos tuo kirjastojakin mukaan tapahtumien keskipisteeseen, sillä siinä missä politiikalla on voitu aiemmin luoda kirjastoille vakaata toimintaympäristöä, nyt politiikka itsessään hakee suuntaa julkisesti käytyjen keskustelujen vaikuttaessa yhä polarisoituneemmilta ja lyhytjänteisemmiltä. Koska mikään ei viittaa vakaamman ajan palaamiseen, olisi kirjastojenkin tärkeä kohdata tämä muutos systeemisellä tasolla ja hyväksyä uudenlaisia odotuksia palveluille myös tulevaisuudessa ja että yhteiskunnallinen osallistuminen muodostaa kirjastojen kanssa parin keskusteluissa. Yhteiskunnallisen osallistumisen murros tarvitsee siis kirjastoa sivistyksen ja ajanvietteen turvapaikaksi, tilaksi käydä keskustelua muutoksista ja toteuttaa muutoksia turvallisesti. Nämä muutokset vaativat loikkia ajattelussa paitsi työntekijöiltä myös asiakkailta, mikä taas luo kirjastoille mahdollisuuksia kirkastaa kirjastojen merkitystä osana väestön sosiaalista todellisuutta ja saada päättäjiin suuntautuvalla vaikuttamistyöllään aikaan myös taloudellisia parannuksia resursointiinsa. Erilaisten merkitysten näkemiseen saa ajatuksia esimerkiksi Kirjastovuosi 2020 -julkaisusta.

Viestintä tekee todeksi nämä mahdollisuudet. Sillä on itsenäisen arvon sijaan strateginen merkitys kertoa, että kirjasto osaa sanoittaa tärkeytensä ja olemassaolonsa. Pitkien dokumenttien sisältöjen jalkauttamisen sijaan sillä tarkoitetaan heittäytymistä mukaan merkityksellisenä koettuun keskusteluun ja vuoropuhelun käymistä yhteiskunnassa – eikä vuoropuheluun osallistuminen ole enää vain organisaatioiden ja viestintäammattilaisten vaan myös yksilöiden aikariippumaton mahdollisuus. Jos kirjaston lainaamoajatuksen nähdään olevan epätahdissa sen kanssa, mitä kirjastoilta odotetaan, ehkä oikea tahti saavutetaan kääntämällä puhe kirjastotilasta kirjastoon yhteiskunnallisena tilana? Tähän tahdistamiseen apua voisi löytyä esimerkiksi AVIn väestökyselystä.

Strateginen viestintä, asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kokemuksen ymmärtäminen

Strateginen viestintä voidaan siis nähdä tahdistimena väliaikaisessa epätahdissa, mutta kauanko tahdistinta tarvitaan? Viestintä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston viestintäpäällikkö Johanna Koskelan mukaan hyvä nähdä strategisena taitona kirjaston tukiprosessin sijaan, koska jokainen voi toimia vaikuttajana ja kirjaston viestintä kaikkinensa viestii kirjaston tavoitteista ja keinoista saavuttaa näitä tavoitteita. Julkishallinnossa viestintää raamittaa myös lainsäädäntö. Voisiko tätäkin nähdä neutraaliuden ja turvallisen ohella mahdollisuutena – kuinka käytät esimerkiksi kirjastolakia apuna viestintäsi suunnittelussa? Viestinnän strategista ulottuvuutta luonnehtii mahdollisuus pohtia nykyhetken tai tulevaisuuden näkökulmasta, viestitäänkö kirjastopalveluissa lähinnä nykyisille asiakkaille vai pystytäänkö sitä kohdistamaan laajemmin koko väestölle. Viestintä on lopulta sanoja, sekä asiakkaat että työntekijät odottavat niiltä yhteyttä tekoihin: miten monimuotoista viestintä on ja heijasteleeko kirjaston sisäinen diversiteetti ympäröivän yhteiskunnan moninaisuutta – entä mitä tehdä jos viestinnässä ja arvoissa näkee ristiriitoja? Näihin tärkeisiin kysymyksiin ei vielä tarvitse olla vastausta, mutta keskustelu näistä on entistäkin tärkeämpää. Palaamme aiheeseen myös 3.12.2021 toisessa yhteisessä koulutuksessa, Kirjastot ja kulttuurinen moninaisuus!

Esityskuva viestinnän ja viestinnässä toimivien monista rooleista

Entä viestinnän ja maineen yhteys sitten, niin pienissä kuin suurissakin kirjastoissa, verkostoissa kuin itsenäisestikin? Päivässä muistutettiin, että onnistunut ja vaikuttava viestintä koostuu osasista kuten akuuttitiedottamisesta, brändin, mielikuvien, vuorovaikutuksen ja palvelujen käytön ylläpitämisestä. Näitä rakennetaan ja ylläpidetään jatkuvasti, jotta yllättävien muutosten edessä voidaan keskittyä muutoshetkellä asiakkaille olennaisimpiin tarpeisiin. Viestintä on pitkäjänteistä työtä, joka sitouttaa ja auttaa kirkastamaan toiminnan päämääriä. Myös johdon oma viestintä toimii aktiivisena esimerkkinä muille – sekä viestinnän tavoista, riittävästä resursoinnista että yhteydestä käytännön työhön ja asiakasymmärrykseen. Hyvä viesti ei mene kerralla perille ja sitä tulee jalostaa erilaisiksi kohderyhmäkohtaisiksi sisällöiksi. Oikea-aikainen viestintä on myös kirjastoille mahdollisuus toimia ajatusjohtajana – avata ja johtaa keskustelua kirjastoista sekä määrittää sen sävyjä.

Itseluottamus vai asia edellä?

Päivän päätti Svenska Ylen Heidi Finnilän puheenvuoro suhtautumistavoista ja yhteistyöstä toimittajien kanssa käytännön vinkein sekä pikaperehdytyksenä Julkisen sanan neuvoston toimintaan. Yleisradiolla ja kirjastoilla on yhteinen rajapinta työskentelyssä tiedon ja informaation parissa. Tämän yhteisyyden esiin tuomista on aina ilo huomata, mutta kuinka helposti yhteisyyttä ajattelee juuri paikan ja palvelun eikä osaavien ihmisten näkökulmasta? Siinä missä kirjastotyöntekijät ovat alkaneet näkyvämmin irtautua alaan liittyvistä stereotypioista, näitä voi liittyä myös journalismin tekijöitä kohtaan. Mistä nousee ajatus siitä, että median yhteydenotto pelottaa? 

Esityskuva, haastattelu on yhteistyötilanne

Jokaista toimittajan yhteydenottoa voi pitää mahdollisuutena saada omaa ääntä kuuluviin ja toisaalta tiivistää omaa sanomaa ulkopuoliselle. Jos toimittajan kanssa keskustelu vielä tämän puheenvuoron jälkeen arveluttaa, mistä se johtuu? Jotkut ovat toisia alttiimpia miettimään omia viestinnällisiä taitojaan. Olisiko kuitenkin merkityksellisempää hahmottaa, olisiko minulla jotakin sanottavaa siitä, mitä pidän tärkeänä?

Lopuksi

Viestintä on moniselitteinen ja muuttuva asia, aivan kuten niin moni muukin asia nykyisin. On tärkeää, että muutosten ja uudistumiskyvyn ohella puhutaan siitä, huomataanko entisten tapojen reagoida asioihin tarjoavan välillä riittämättömiä ratkaisuja. Vielä tätä puhettakin tärkeämpää on pohtia, mitä tästä oivalluksesta seuraa – uskaltaako toimintaa oikeasti muuttaa ja kokeilla jotakin uutta? Uskallanko käynnistää keskustelua siitä, kuinka kirjasto viestii olevansa inklusiivinen turvapaikka fyysisesti, kognitiivisesti ja sosiaalisesti? 

Mitä päivä tarjosi järjestäjille? Mahdollisuuksia koota yhteen asiantuntijoita ja ammattilaisia keskustelemaan kaikkia käsittävistä ilmiöistä. Käytännön vinkkejä ja uusia ajatuksia. Lisää vinkkejä järjestäjien väliselle omalle yhteistyölle jatkossa tuotettavia yhteisiä sisältöjä ajatellen. Palataan!

Teksti & kuvat: Juliaana Grahn, AKEPiKe, ruotsinkielinen käännös: AKEPampas

Strateginen viestintä kirjastoissa 5.10.2021 klo 9.00-14.30

Viestintä voidaan ymmärtää teknisenä tiedonvälityksenä tai sosiaalisesti jaetun yhteisen ymmärryksen rakentamisena. Viestintää voidaan lähestyä erilaisten kohderyhmien ja heidän tarpeidensa näkökulmasta, tai viestintä voi olla kytketty ajankohtaisiin tapahtumiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin. Mutta mitä on viestintä strategisesta näkökulmasta?

 

Tässä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Vaasan ja Tampereen alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen yhteisessä koulutuspäivässä tartumme tähän näkökulmaan. Päivä koostuu asiantuntijapuheenvuoroista sekä laajasta, Päivi Jokitalon vetämästä työpajasta. Linkki työpajaan lähetetään siihen ilmoittautuneille erillisessä viestissä.

 

Koulutuspäivän loppupuolella saamme käytännön ammattilaisvinkkejä haastattelutilanteisiin. Mot slutet av utbildningsdagen får vi också praktiska tips för intervjusituationer. Föreläsningen är på svenska men presentationsmaterialet är på finska.

 

Ohjelma

09.00-09.05 Tervetuloa

09.05-10.00 Strateginen viestintä ja kirjastojen yhteiskunnallinen rooli (Taru Tujunen, Ellun kanat Oy)

10.00-10.30 Vaikuttava viestintä julkisella sektorilla (Johanna Koskela, Etelä-Suomen aluehallintovirasto)

10.30-10.45 Tauko

10.45-11.30 Työpaja (Päivi Jokitalo, Kirtekst)

11.30-12.15 Lounastauko

12.15-13.15 Työpaja jatkuu

13.15-13.30 Tauko

13.30-14.00 Blir du nervös av att intervjuas? – Pelkäätkö toimittajaa? (Heidi Finnilä, YLE)

14.00-14.30 Ryhmäkeskustelu ja koulutuspäivän yhteenveto

 

ILMOITTAUDU

 

Lisätiedot

Kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sähköposti: mika.mustikkamaki@avi.fi

Puhelin: +358 29 501 8843

 

Kirjastotoimen ylitarkastaja Jonna Toukonen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sähköposti: jonna.toukonen@avi.fi

Puhelin: +358 29 501 8222

 

Mer information

Serviceplanerare Anneli Haapaharju

Vasa stadsbibliotek / regionalt utvecklingsuppdrag

E-post: anneli.haapaharju@vaasa.fi

Telefon: +358 40 149 5924

 

TERVETULOA!

Organisaation sisäiset haastavat vuorovaikutus- ja viestintätilanteet –koulutus

Aika: pe 27.11.2020 klo 13-16                                                                  

Etäkoulutus Zoom-sovelluksella

Ilmoittaudu viimeistään 25.11: https://webropol.com/ep/verkkokoulutus

AKEpampas sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät yhteistyössä kirjastojen henkilökunnalle verkkokoulutusiltapäivän, jossa keskitytään työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen ristiriitatilanteissa sekä kehitetään rakentavaa palautteen antamista. Tavoitteena on rakentaa uusia ratkaisukeskeisiä menetelmiä organisaation sisäisten haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Koulutus ottaa esille muun muassa:

– Erilaiset ongelmat viestinnässä sekä persoonallisuuspiirteiden vaikutus viestintään ja vuorovaikutukseen

– Auktoriteetti, logiikka ja empatia -miten voimme vaikuttaa viestin perille menoon

– Kuuntelu ja kohtelu – yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta viestintää

– Puheeksi ottaminen ja viiden askeleen malli ongelmien ennaltaehkäisyyn

Kouluttajana toimii Totti Karpela Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:stä. Mielenrauha koulutuspalvelut Oy on haastavien vuorovaikutus- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut koulutus- ja konsultointiyritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1998.

Koulutusiltapäivänpäivän lomassa on myös kahvitauko. Kouluttaja vastaa mielellään myös kysymyksiin, joten tervetuloa kuuntelemaan ja esittämään hänelle lisäkysymyksiä. Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksuton.

TERVETULOA!