Toimintasuunnitelma

Vaasan kaupunginkirjasto: AKEpampas – Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alue

Tavoitteena on kehittää alueen kirjastojen palveluita ja henkilökunnan osaamista sekä yhteistoimintaa. Yhdessä toimien saadaan kaikkien hyvät käytännöt jaettua paremmin ja voidaan oppia toisten kokemuksista. Voidaan tehdä nopeita, rohkeita kokeiluja alueen kirjastoissa ja ottaa oppia myös epäonnistumisista. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Tehtävässä toimii vastaava palvelusuunnittelija 50%, kaksi palvelusuunnittelijaa 100%, lisäksi palvelupäällikön työpanosta 20%, johtajan 10%, mediavastaavan 20%, lanu-toiminnan edustajan 10% ja kaukopalvelun antolainaukseen 40%.

Palvelusuunnittelijoiden tehtävänä on kirjastopalveluiden suunnittelu ja kehittäminen, uusien palveluiden konseptointi ja pilotointi, kirjastojen henkilökuntien osaamisen kehittäminen eri tavoin, koulutussuunnittelu ja toteutus, alueellinen viestintä, sekä yhteydenpitoon laajalla alueella tarvittavien ohjelmistojen ja laitteiden kehittäminen.

Alueellisen kehittämistehtävän hoito edellyttää proaktiivista ajattelua ja osaamista sekä koulutuksen järjestämisessä että palveluiden kehittämisessä. AKE-henkilöstö tuo kirjaston palveluiden ja henkilökuntien osaamisen kehittämiseen soveltuvia innovaatioita myös kirjaston ulkopuolisilta aloilta. Tämä varmistetaan sopivalla koulutuksella ja benchmarkkaamalla muita toimijoita.

AKE-henkilöstö markkinoi ja tekee toimintaa tunnetuksi eri kanavissa yhdessä muiden AKE ja VAKE kirjastojen kanssa ja osallistuu tilaisuuksiin, joissa alan toimijoita kokoontuu.

AKEpampas tekee mahdollisimman paljon yhteistyötä muiden AKE-kirjastojen kanssa. Koulutuspäiviä ym. on järjestetty ja järjestetään jatkossakin Lahden, Porvoon ja Tampereen AKEn kanssa. ÅKE-yhteistyö on myös tärkeä voimavara. Vaasan AKE osallistuu kansainväliseen IFLA-konferenssiin elokuussa 2023. Sovitusti Kuopion AKE ja Vaasan AKE edustavat kaikkia AKE-kirjastoja ja voivat sisällyttää hakemukseen yhden henkilön osallistumisen ja posteri-esittelyn IFLAssa.

Suunnitteluryhmän tehtävänä on suunnitella ja arvioida toiminnan toteutumista alueella. Suunnitteluryhmä koostuu alueen entisten maakuntakirjastojen kirjastotoimenjohtajista ja kirjastotoimen apulaisjohtajista tai vastaavista sekä Fredrika-kimpan edustajasta ja AVIn edustajista.

Vuoden 2023 aikana AKEpampas jatkaa 2022 aloitettua työpajasarjaa. Työpajoissa luodaan pidempikantoiset suunnitelmat AKEpampaksen toiminnalle. Avointen keskustelutilaisuuksien ohella fasilitoitujen työpajojen metodit tuovat paremmin esille kehittämistehtävään kohdistuvia toiveita ja mahdollisuuksia. AKEpampas suunnittelee toimintaa pidemmällä tähtäimellä ja kohdistaa pitkiä hankesatsauksia todellisiin käytännön ongelmiin tai tulevaisuudessa häämöttäviin haasteisiin.

AKEpampas osallistuu alueen kimppojen kokouksiin. AKEn rooli kokouksissa on toimia passiivisena seuraajana, tarkoituksena lisätä tietoa ja ymmärrystä alueen kirjastojen tilanteesta, kehityssuunnasta, toiveista ja muista ajankohtaisista asioista.

Vaasan AKE on edustettuna Liboppi-toimikunnassa, Kirjastokaistan ohjausryhmässä sekä LL-centerin ohjausryhmässä.

Alueen erityispiirre on kaksikielisyys. Ruotsinkielisiä kouluttajia voidaan hankkia myös Ruotsista, mutta järjestämiskustannukset ovat silloin suuremmat. Turun ja Porvoon kanssa tehdään yhteistyötä koulutusten järjestämisessä. Verkostoidutaan pohjoismaisten toimijoiden kanssa ja tuodaan hyviä käytänteitä ÅKE-alueelle. Järjestetään myös yhteisiä koulutuksia sekä virtuaalivierailuja.

Viestintä alueelle tapahtuu kaksikielisesti. Keskeiset koulutusmateriaalit käännetään joko suomeksi tai ruotsiksi tarpeen mukaan.

AKEn toiminnalla halutaan mahdollistaa kirjastohenkilöstön ammatillinen osaaminen sekä työssä jaksaminen, jolloin työn imu lisääntyy. Osallistava toimintatapa on sitouttanut kirjastojen asiakkaat palveluiden kehittämiseen. Toiminnan näkyvyys ja vaikuttavuus lisääntyy. Uskalletaan kokeilla pelkäämättä epäonnistumista. Kokeilemalla ja vertaisoppimisen kautta on saatu uusia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää laajasti.

Tekemällä yhteistyötä niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti, saadaan tuotua lisäarvoa toimintaan.

Työryhmät

Vuonna 2018 on perustettu lasten- ja nuorten työryhmä Lanukkaat / Barnpampas ja vuonna 2021 Senioriryhmä Seniliinit / Seniorpampas. Ryhmien toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen vuonna 2023.

Vuoden 2023 aikana aloitetaan Digiohjaus ja maahanmuuttaja -ryhmien perustamistoimet.

Vuoden 2023 kantavat teemat

Kriisinkestävyys
Teemaa käsitellään järjestämällä sarja keskustelutilaisuuksia, joissa kriisinkestävyys on keskiössä.

Saavutettavuus
Teemaa käsitellään tarkemmin saavutettavuusprojektissa. Saavutettavuusprojektiin osallistuu uusi joukko alueen kirjastoja, mutta projektin suunnittelussa ja alkuvaiheessa hyödynnetään edellisvuosien palvelumuotoiluprojektin oppeja ja havaintoja.

Opintomatkat
AKEpampas järjestää useampia lähiopintomatkoja alueen kirjastojen välillä, mahdollistaen suuremman osallistumisprosentin ja vertaistukiverkoston vahvistamisen. Keväällä 2023 järjestettiin kaksi virtuaalimatkaa Luxemburgin, Saksan, Gibraltarin ja Kanadan kirjastoihin. Virtuaalimatkoilla alueen kirjastojen henkilökunta saa tutustua videon kautta maailman kirjastoihin.

Palveluiden kehittäminen 
Vuonna 2021 AKEpampas kokosi laitepaketteja, joiden avulla voidaan tutustua välineistöön joka mahdollistaa teknisesti korkealaatuisemman sisällön tuottamista mm. sosiaaliseen mediaan. Somelaatikot kiersivät alueen kirjastoissa 2022, toimintaa jatketaan 2023. Laukut sisältävät mm. digitaalisen äänityslaitteen, mikrofoneja, still- ja videokameroita, valaisimia sekä telineitä

AKEpampas podcast

AKEpampas-podcast nostaa esille kirjaston tehtävään liittyviä päivänpolttavia kysymyksiä, pohtien aiheita kuten, tulevaisuuden trendejä ja kirjaston roolia, nuorisotyön murros, sekä kirjaston äänimaailma. Podcastissa keskustellaan AKEn vuoden 2023 teemoista ja tuo alueen kirjastoja lähemmäs toisiaan. Somelaatikoiden avulla aktivoidaan alueen kirjastoja sekä edistetään viestintää alueella.

Muistelulaatikot ja pelilaatikot

Seniliini- seniorityöyhmän toimintaan sopivia muistelulaatikoita käytetään herättämään tunteita ja muistoja. Kirjallisuus sekä lukemisen eri muodot tulevat olemaan vahva osa sisältöä.

Pelilaatikoiden sisältö tukee kirjastoja pelien hyödyntämisessä ja pelituntemuksen laajentamisessa.

Palvelumuotoiluprojekti

2021 aloitettiin kaksivuotinen projekti, jossa palveluita kehitetään palvelumuotoilun keinoin. Projektissa hyödynnetään käyttäjiä osallistavaa toimintatapaa, ajatushautomoita ja/tai kokeilujalostamotyyppistä toimintaa. Projektiin osallistui kahdeksan kirjastoa, joissa palvelumuotoilua kohdistettiin asiakaspalveluun, tapahtumatuotantoon, verkostojen luomiseen tms. Työpajoja järjestettiin suomen- ja ruotsinkielisinä. Projekti päättyi 2022.