Verksamhetsplan

Vasa stadsbibliotek: AKEpampas – Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens område

Målet är att utveckla bibliotekens tjänster i regionen, personalens kompetens och samarbete. Tillsammans kan man sprida god praxis och lära sig av andras erfarenheter. Snabba, vågade försök kan göras på biblioteken i området och vi uppmuntrar till att lära sig av misslyckanden. Resultaten kan användas på nationell nivå.

Den ansvariga serviceplaneraren arbetar i uppgiften 50%, två serviceplanerare arbetar 100%, dessutom ska servicechefens arbetsinsats vara 20%, bibliotkeschefens 10%, medieansvarig 20%, barn och ungdomsarbete 10% och fjärrlånetjänster 40%.

Serviceplanerarna planerar och utvecklar bibliotekstjänster, koncepterar och piloterar nya tjänster, utvecklar kompetensen hos bibliotekets personal på olika sätt. De planerar och genomför fortbildning, främjar regional kommunikation. Det finns också ett stort utbud av programvaror för kommunikation på ett brett område och utrustning att låna.

För skötseln av en regional utvecklingsuppgift krävs kompetens för att arrangera fortbildning och utveckling av tjänster.

AKE-personalen uppdaterar ständigt sitt kunnande.

AKE-personalen marknadsför och gör verksamheten känd genom olika kanaler tillsammans med andra AKE och VAKE bibliotek och deltar i evenemang där aktörer inom sektorn samlas.

AKEpampas samarbetar så mycket som möjligt med andra AKE-bibliotek. Fortbildningsdagar m.m. har anordnats och kommer att fortsätta att anordnas tillsammans med Lahtis, Borgå och Tammerfors. ÅKE-samarbete är också en viktig resurs. I augusti 2023 deltar AKE Vasa i internationella IFLA-konferensen. AKE Kuopio och AKE Vasa representerar alla AKE-bibliotek och kan inkludera en persons deltagande i ansökan och posterpresentation i IFLA.

Planeringsgruppens uppgift är att planera och utvärdera hur verksamheten genomförs i området. Planeringsgruppen består av de tidigare landskapsbiblioteken i regionen, av biblioteksdirektörer och biträndande föreståndare för biblioteksväsendet och liknande, av representanter för Fredrika-biblioteken och AVIs representant.

Under året 2023 fortsätter AKEpampas med en serie workshopar som började år 2022. Seminarierna skapar mer långsiktiga planer för AKEpampas verksamhet. Vid sidan av öppna samtalande metoder för faciliterade verkstäder lyfter bättre fram förhoppningar och möjligheter till utveckling. AKEpampas planerar verksamhet på längre sikt och ska inrikta sig på långa projekt kring verkliga praktiska problem eller de utmaningar som vi står inför i framtiden.

AKEpampas deltar i möten med grupper i området. AKEs roll vid mötena är att vara en passiv iakttagare, syftet är att öka kunskapen och förståelse om situationen biblioteken i området möter, utveckling, önskemål och andra aktuella frågor.

AKE Vasa är representerad i Liboppi-kommittén, Kirjastokaista-styrgruppen och i LL-center styrgruppen.

Områdets särdrag är tvåspråkighet. Svenskspråkiga instruktörer kan även skaffas i Sverige, men det är kostsamt. Vi gör samarbete kring fortbildningar med Åbo och Borgå. Vi har nätverk med nordiska aktörer och importerar goda metoder till ÅKE-området. Vi ordnar också gemensamma fortbildningar och virtuella besök.

Kommunikationen på området sker på två språk. Nyckelmaterial för fortbildning översätts antingen till finska eller svenska enligt behov.

Arbetsgrupper

År 2018 startade en arbetsgrupp för barn och unga: Lanukkaat / Barnpampas. År 2021 inrättades seniorgruppen Seniliinit / Seniorpampas. Gruppernas verksamhet kommer att fortsätta och utvecklas ytterligare under år 2023.

Under år 2023 påbörjas Digital styrning och invandrararbetsgruppen.

2023 års bärande teman

Kristålighet

Temat behandlas genom att ordna en serie konversationer där kristålighet står i centrum.

Tillgänlighet

Temat behandlas närmare i tillgänglighetsprojektet. Ett antal bibliotek i området deltar i projektet, men i början av projektet utnyttjas vad vi lärde oss från föregående år i service design -projektet.

Studiebesök

AKEpampas ordnar flera närstudieresor mellan biblioteken i området, gör det möjligt att öka deltagandeprocenten och förstärkar nätverket för ömsesidigt lärande.

På våren 2023 arrangerades två virtuella resor till Luxemburg, Tyskland, Gibraltar och Kanadas bibliotek. På virtuella resor får bibliotekspersonalen i området tillgång till bibliotek världen över med hjälp av video.

Utveckling av tjänster

År 2021 skapade AKEpampas paket med utrustning, som möjliggör tekniskt högkvalitativ framställning av innehåll till m.m. sociala medier. I 2022 skickades somelådorna runt i biblioteken i området. Verksamheten fortsätter 2023. Väskorna innehåller m.m. en digital inspelningsapparat, mikrofoner, still- och videokameror, belysning och stativ.

AKEpampas podcast

AKEpampas-podcast ta upp frågor om bibliotekets verksamhet, funderar på frågor som framtidens trender och bibliotekens roll, ungdomsarbetet och bibliotekets ljudvärld. I podcasten diskuteras år 2023 AKE-tema och för biblioteken i området närmare varandra. Med somelådan aktiveras biblioteken och främjar kommunikation i området.

Minneslåda och spellåda

Minneslådor som lämpar sig för seniorgruppens verksamhet användas att väcka känslor och minnen. Litteratur och olika former av läsning kommer att vara en stark del av innehållet.

Spellådornas innehåll stöder biblioteken i utnyttjandet av spel och ökat spelmedvetande.

Projekt för servicedesign

2021 startades ett tvåårigt projekt, där tjänsterna utvecklas med hjälp av servicedesign. Projektet använde sig av en integrerad strategi, tankesmedjor med mera. Åtta bibliotek deltog i projektet, där servicedesignen inriktades på kundservice, evenemangsproduktion, skapande av nätverk e.d. Seminarier ordnades på finska och svenska. Projekt avslutades 2022.