AKE TOIMINTA 2019 ~ FJOLÅRET MED AKE

Vaasan kaupunginkirjasto pilotoi viime vuonna uusia palvelumuotoja alueellisessa kehittämistehtävässään

Vaasan kaupunginkirjasto on hoitanut alueellista kehittämistehtävää nyt kaksi vuotta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueella. Toisen vuoden aikana vakiinnutettiin toimintatapoja sekä vastattiin alueen kirjastojen koulutustarpeisiin.

Palvelupäällikkö Marja Mikola kertoo, että alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot määrätään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yleisistä kirjastoista ja kehittämistyön rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjastojen henkilöstöä koulutettiin ja uusia palvelumuotoja pilotoitiin

Mikolan mukaan vuonna 2019 kehittämistehtävässä painotettiin kirjastotilojen ja kokoelmien saavutettavuutta. Pilottikirjastoiksi ilmoittautuivat Kristiinankaupunki, Kokkola, Kauhajoki, Vimpeli, Nurmo ja Vaasan kirjastoista Variska ja Vähäkyrö. Åbo Akademin Experience Lab on tutkinut asiakkaiden käyttäytymistä näissä kirjastoissa palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Kirjastotilojen saavutettavuuden kehittämisessä on hyödynnetty Helsingin kaupunginkirjaston ja arkkitehtitoimisto Teemu Hirvilammin asiantuntemusta.  

Interaktiivinen Taikalattia kiersi alueella yhteensä 35:ssa kirjastossa, missä kävijät saivat ratkoa erilaisia tehtäviä tai pelata jalkapalloa Taikalattian lumoissa. Mysteeripelejä alueen kirjastot halusivat kokeilla erilaisissa tapahtumissa. Pelillisyyttä on hyödynnetty myös kirjastojen tapahtumatuotannon ideoinnin ja toteutuksen tueksi suunniteltuina konkreettisina pelikortteina.

Koulutustilaisuuksia järjestettiin alueella suomeksi ja ruotsiksi 23 ja niihin osallistui 485 kirjastoalan ammattilaista.

–Aiheina koulutuksissa oli muun muassa asiakaspalvelu, englannin kieli ja selkokieli. Uutta puhtia kirjastotyöhön haettiin työpajoilla lisätystä todellisuudesta, pelillistämisestä, 3D-tulostuksesta ja koodauksesta. Koulutuksiin pystyi osallistumaan etänä, jolloin pitkät matkat eivät olleet esteenä osallistumiselle, kertoo Mikola.

Työkierto osaamisen päivittämisen välineenä on mahdollista alueellisessa kehittämisessä. Kokoelmatyöhön ja aineiston kellutukseen keskittynyt toiseen kirjastoon tapahtunut työkiertovierailu toteutui viime vuonna.

Kirjasto kehittää toimintaansa myös erilaisissa hankkeissa

Vaasan kaupunginkirjasto on ollut aktiivinen hankerahoituksen hakija kautta vuosien.

–Kolmen vuoden ajalle sijoittuva Metsähallituksen hallinnoima Lystra-hanke on kuluneena vuonna keskittynyt Merenkurkun maailmaperintöalueen näkyvyyden ja tunnettuuden mahdollistamiseen ja tiedon keruuseen. Hankkeessa kirjasto välittää ja esittää hankekumppaneiden tuottamaa monipuolista aineistoa Merenkurkun maailmanperintöalueesta kaupunkilaisten, matkailijoiden ja tieteentekijöiden käyttöön, toteaa Mikola.

Kirjastolla on ollut useita digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin liittyviä hankkeita sekä tapahtumatuotantoon ja kirjailijavieraisiin liittyvää hanketoimintaa. Lukupulssi /Läspulsen –hankkeessa on edistetty lukutaitoa ja lukemisharrastusta. Pääasiallinen rahoittaja näissä hankkeissa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja antaa: palvelupäällikkö Marja Mikola, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, marja.mikola@vaasa.fi, p. (06) 325 3521.

~~~~~~~ ~~~~

Vasa stadsbibliotek pilottestade i fjol nya serviceformer i sin regionala utvecklingsuppgift

Vasa stadsbibliotek har skött den regionala utvecklingsuppgiften i två år nu i regionen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Under det andra året etablerades verksamhetssätten och tillgodosågs bibliotekens utbildningsbehov.

Servicechef Marja Mikola berättar att de bibliotek som sköter om den regionala utvecklingsuppgiften fastställs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om de allmänna biblioteken och utvecklingsarbetet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Bibliotekens personal utbildades och nya serviceformer pilottestades

Enligt Mikola betonades i utvecklingsuppgiften 2019 tillgängligheten till biblioteksutrymmen och samlingar. Som pilotbibliotek anmälde sig bibliotek i Kristinestad, Karleby, Kauhajoki, Vimpeli samt Nurmo och av Vasas bibliotek anmälde sig Variska och Lillkyro. Åbo Akademis Experience Lab har undersökt kundernas beteende i de här biblioteken ur synvinkeln servicetillgänglighet. Vid utvecklandet av biblioteksutrymmenas tillgänglighet har man dragit nytta av Helsingfors stadsbiblioteks och arkitektbyrå Teemu Hirvilammis sakkunskap. 

Den interaktiva mattan Magic Carpet cirkulerade i regionen i sammanlagt 35 bibliotek, där hänförda besökare fick lösa olika uppgifter eller spela fotboll med hjälp av den magiska mattan. Mysteriespel ville biblioteken i regionen pröva på under olika evenemang. Spelifiering planerad som konkreta spelkort har också utnyttjats som stöd för idéproduktion och genomförande av bibliotekens evenemangsproduktion. 

Utbildning ordnades i regionen på svenska och finska 23 gånger, och i den deltog 485 yrkesverksamma inom biblioteksbranschen.

Teman i utbildningarna var bl.a. kundbetjäning, engelska språket och lättläst språk. På workshopparna försökte man få ny kraft till biblioteksarbetet genom utökad verklighet, spelifiering, 3D-utskrivning och kodning. Man kunde delta i utbildningarna på distans, så långa avstånd var inte ett hinder för deltagandet, berättar Mikola.

Arbetsrotation som medel för uppdatering av kunskaper är möjlig inom regional utveckling. Ett arbetsrotationsbesök till ett annat bibliotek som inriktat sig på samlingsarbete och att ha s.k. flytande material gjordes i fjol.

Biblioteket utvecklar också sin verksamhet i olika projekt

Vasa stadsbibliotek har varit aktiv med att söka projektfinansiering under årens lopp.

–Det treåriga Lystra-projektet som administreras av Forststyrelsen har under det gånga året fokuserat på att öka synligheten och välkändheten vad gäller Kvarkens världsarvsområde samt att samla information. I projektet förmedlar och presenterar biblioteket för stadsborna, turister och forskare det mångsidiga material som projektpartnerna producerat om Kvarkens världsarvsområde, säger Mikola.

Biblioteket har haft ett flertal projekt i anslutning till digitala anläggningar och service samt projektverksamhet som ansluter sig till evenemangsproduktion och författarbesök.  I projektet Lukupulssi / Läspulsen har man främjat läskunnighet och läsintresse. I dessa projekt är den huvudsakliga finansiären Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Ytterligare information ger: servicechef Marja Mikola, Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster, marja.mikola@vasa.fi, tfn (06) 325 3521.