vertaisoppiminen ~ personalutbyte

Vertaisoppiminen on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämistä.

Kaikki kirjastolaiset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden yleisissä kirjastoissa voivat tutustua toistensa kirjastoihin ja inspiroitua toisenlaisesta toimintatavasta.

Miksi?        

 • tutustu toisen kirjaston toimintatapoihin
 • tapaa uusia kollegoita ja vaihda ajatuksia muiden kirjastolaisten kanssa
 • saat uusia ideoita työhösi
 • haluat syventää kirjastoammatillista osaamistasi jollakin tietyllä osa-alueella
 • kieliharjoittelua kaksikielisessä kirjastossa

Vieraile toisessa kirjastossa 1- 5 päivää,

AKEpampas vastaa matkustus- ja majoituskuluista

Miten?

 • vaihto on työ-, virkamatka tai koulutuspäivä toiselle paikkakunnalle, eli työnantajavelvoitteet säilyvät työntekijän varsinaisella työnantajalla
 • keskustele vaihdosta ensin omassa kirjastossasi esimiehesi kanssa
 • ota yhteyttä siihen kirjastoon, johon haluat tutustumaan
 • vaihto voi olla yksipuolinen tai vastavuoroinen, kirjastot voivat itse päättää omien mahdollisuuksien mukaan
 • sovi omasi ja vaihtoesimiehesi kanssa vaihtoajan toiveet ja kiinnostuksen kohteet eli mitä odotat vaihdolta ja mitä haluat tehdä vaihdon aikana
 • sovi vaihdon ajankohta
 • sopikaa työpaikkaohjaaja, joka huolehtii vaihtoon tulijasta ja vaihdosta kokonaisuutena
 • vaihdon jälkeen: lyhyt palaute vaihdosta vaihtokirjastolle ja meille alueelliseen kehittämistehtävään

OTA YHTEYTTÄ NIIN KERRON LISÄÄ!

Lue muiden kokemuksista: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

Personalutbyte

Personalutbyte är en del av det regionala utvecklingsuppdragets kompetensutveckling för bibliotekspersonal.

Biblioteksanställda inom Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens samt Österbottens allmänna bibliotek kan bekanta sig med regionens övriga bibliotek och bli inspirerade av annorlunda verksamhetsformer.

Varför?       

 • bekanta dig med hur ett annat bibliotek ordnar sin verksamhet
 • lär känna nya kolleger och diskutera med andra biblioteksanställda
 • få nya idéer till det egna jobbet
 • fördjupa ditt kunnande inom ett visst delområde
 • få språkpraktik i ett tvåspråkigt bibliotek

Besök ett annat bibliotek under 1 – 5 dagar,

ÅKEpampas står för rese- samt logikostnader

Hur?

 • utbytet är en tjänsteresa eller utbildningsdag till en annan ort, dvs arbetsgivarskyldigheten kvarstår hos den egentliga arbetsgivaren
 • diskutera utbytet först med din egen förman
 • ta kontakt med det bibliotek som du är intresserad av
 • utbytet kan vara ensidigt eller ömsesidigt, biblioteken avgör om bytet är möjligt enligt sina egna förutsättningar och möjligheter
 • kom överens både med din egen samt med utbytesbibliotekets förman om önskemålen gällande utbytet; dina förväntningar samt vad du önskar göra under utbytesperioden
 • kom överens om tidpunkten för utbytet
 • utse en arbetsplatshandledare, som tar hand om gästen och som sköter om utbytet som helhet
 • efter utbytet: kort respons, feedback gällande utbytet till utbytesbiblioteket samt till oss vid regionala utvecklingsuppdraget

  TA KONTAKT FÖR ATT HÖRA MERA!

Läs om andras erfarenheter: Työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa

 • sähköposti/ e-post sari.seitamaa-svenns (at) vaasa.fi
 • puh / tel 040 144 7835