Slutrapporten för AKEpampas pilotprojekt i service design

AKEpampas pilotprojekt i service design har nu nått sitt slut! Slutseminariet, där resultaten presenterades, hölls onsdagen den 1 februari via Zoom. Nu publiceras även slutrapporten från projektet och under våren öppnas en Liboppi-kurs i service design, vilken gjorts inom projektet. Länk till slutrapporten hittas längst ner i denna text. 

Projektet som pågick under 2021-2022 riktade sig huvudsakligen till små bibliotek, vilka ofta har begränsat med resurser, såväl pengamässigt som i tid och personalresurser. Målet var att de deltagande biblioteken med hjälp av service design skulle kunna utveckla en del av sin verksamhet. De metoder och arbetssätt biblioteken fått lära sig i projektet kan de även ha nytta av i framtida utveckling av verksamheten. Många bibliotek brottas med liknande frågor och problem, och tanken med projektet var därför att dokumentera och rapportera om resultaten, lösningarna och erfarenheterna så att andra bibliotek skulle kunna ha nytta av dem. I slutrapporten presenteras de resultat och lösningar som biblioteken kommit fram till under projektets gång.

I projektet deltog åtta bibliotek från hela AKEpampas-området (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten). De deltagande biblioteken var, Kronoby kommunbibliotek, Lappajärvi kommunbibliotek, Lestijärvi kommunbibliotek, Nurmo bibliotek i Seinäjoki, Brändö bibliotek i Vasa, Pedersöre kommunbibliotek, Vetil kommunbibliotek och Lillkyro bibliotek i Vasa.

Inom projektet ordnades både biblioteksvisa och gemensamma workshopar för de deltagande biblioteken. Workshoparna leddes av experter inom service design. Samarbetspartner för workshoparna som ordnades år 2021 var Tuomas Harviainen och för år 2022 Design Studio Muotohiomo, där teamet bestod av verkställande direktör Pekka Toivanen, service designer Riikka Ahonen och AD/service designer Tuomo Väänänen.

Sammanlagt hölls 21 workshopar, varav fem var gemensamma. Under de gemensamma workshoparna fick de deltagande biblioteken dels lära sig teori och metoder som används inom service design och dels berätta om och diskutera det egna projektet med de andra deltagarna. På så vis kunde biblioteken också få inspiration och tips från de andra deltagande biblioteken. Under de biblioteksvisa workshoparna låg fokus på det egna bibliotekets utmaningar. Mellan workshoparna jobbade biblioteken på egen hand med sina utvecklingsprojekt, med stöd av AKE.

Projektet avslutades i slutet av år 2022. Alla deltagande biblioteks utvecklingsprojekt hann av olika orsaker inte färdigställas och arbetet fortsätter därför efter att själva projektet avslutats. Poängteras bör, att en service heller aldrig blir 100 % färdig, utan den behöver regelbundet utvärderas och vidareutvecklas i takt med att samhället omkring den förändras!

Slutrapporten: Mindre prat, gör mera istället!